• กรมการแพทย์เปิดบ้าน “สถาบันโรคทรวงอก” โชว์ศักยภาพการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน • A
 • A
 • A
 • กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) สถาบันโรคทรวงอก โชว์ศักยภาพการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนหรือTAVI  ช่วยลดอัตราเสี่ยงหลังการผ่าตัดและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่า การผ่าตัดใหญ่  และการใช้เทคโนโลยีเครื่อง Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI ในการตรวจวินิจฉัย  โรคหัวใจและหลอดเลือด
   
  ที่สถาบันโรคทรวงอก  กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวในกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) สถาบันโรคทรวงอก ว่าปัจจุบันสถาบันโรคทรวงอกได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดไปมาก จากการผ่าตัดใหญ่ที่ใช้เวลาในการผ่าตัดนาน  มาเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กหรืออาจไม่มีแผลผ่าตัดเลย  โดยใช้เครื่องมือในการรักษาใส่ผ่านไปทางหลอดเลือด (Catheter based intervention) การรักษาด้วยวิธีนี้จะทำในห้องผ่าตัดไฮบริด (Hybrid operating room) ที่มีการผสมผสานของการผ่าตัดแบบมาตรฐาน ร่วมกับการใช้เครื่องมือในการรักษา ใส่ผ่านไปทางหลอดเลือดที่กำลังเป็นที่นิยม  ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องแปลงสัญญาณภาพ ที่เรียกว่าเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ( Fluoroscopy) เข้ามาช่วยในการใส่สายเข้าไปทางหลอดเลือด  ข้อเด่นของห้องผ่าตัดไฮบริดคือเป็นการนำข้อดีของห้องผ่าตัดและห้องสวนหัวใจมารวมกัน  ผู้ป่วยจะมีอัตราเสี่ยงจากการรักษาลดลงและระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่ามาก  กรณีที่มีปัญหาแทรกซ้อนเกิดขึ้นสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันที
              
  นายแพทย์ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์  สถาบันโรคทรวงอก  กล่าวเสริมว่า การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนหรือที่เรียกว่า TAVI (Transcatheter Aotic Valve Implantation) นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการรักษาโดยใช้เครื่องมือในการรักษาใส่ผ่านไปทางหลอดเลือด  คือการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ตีบรุนแรงของลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่  ที่นำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เรียกว่าลิ้นหัวใจเอออติก (aortic valve ) ซึ่งไม่สามารถรับการรักษาโดยการผ่าตัดได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  เช่น อายุมากหรือมีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วยหลายโรค  ทำให้สภาพร่างกายไม่สามารถทนต่อการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องดมยาสลบและการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมระหว่างผ่าตัดได้การรักษาตามหลักการของ TAVI ทำได้โดยใส่ลิ้นหัวใจเทียมผ่านหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่  เช่น หลอดเลือดแดงที่ขาและแขน หรือเจาะผ่านผิวหนังบริเวณยอดหัวใจโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดทรวงอกระหว่างการผ่าตัดแพทย์จะสามารถดูตำแหน่งของลิ้นหัวใจที่จะวางผ่านเครื่อง Fluoroscope ที่มีอยู่ในห้องผ่าตัดไฮบริด
   
  /ข้อดีของการผ่าตัด...
  ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนหรือ TAVI มีหลายอย่างคือผู้ป่วยไม่ต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่  ไม่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม  การเสียเลือดจากการผ่าตัดน้อยกว่า  การพักฟื้นเร็วโดยประมาณ 2-3 วัน สามารถกลับบ้านได้  ผู้ป่วยจะมีเพียงแผลเล็ก ๆ บริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้าง หรือบริเวณหน้าอกด้านซ้ายเท่านั้น ในส่วนของประสิทธิภาพของการรักษาโดยวิธีนี้  จากการศึกษาแบบสุ่มจัดทำในต่างประเทศพบว่า TAVI ให้ผลการรักษาไม่ด้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดในกลุ่มคนไข้ที่มีอัตราเสี่ยงสูงจากการผ่าตัดแบบปกติ  และได้ผลดีกว่าการรักษาโดยการใช้ยาเพียงอย่างเดียว
              
  ด้านแพทย์หญิงพรวลี ปรปักษ์ขาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม กล่าวว่าการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่อง Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI เป็นวิธีใหม่อีกวิธีหนึ่ง  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาแพง  ปัจจุบันมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการตรวจวินิจฉัยที่ให้ความถูกต้องและแม่นยำสูง  เมื่อผู้รับการตรวจเข้าไปอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  โปรตอนในร่างกายจะโดนสนามแม่เหล็กของเครื่อง MRI ดึงดูดให้วางตัวไปในทิศทางเดียวกัน  เครื่อง    จะส่งสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีความถี่จำเพาะเข้าไปกระตุ้นระบบอวัยวะที่จะตรวจ  เมื่ออวัยวะนั้น ๆ ถูกกระตุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานตามขบวนการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า การกำทอน (Resonance) หลังจากหยุดกระตุ้นโปรตอนภายในร่างกายจะคายพลังงานและจะมีอุปกรณ์รับสัญญาณที่ได้ออกมา  จากนั้นแปลงเป็นสัญญาณภาพบนจอภาพ  ซึ่งจะให้ความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ดี โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องได้รับรังสีเอ็กซ์ (x-ray) และสารทึบรังสีเหมือนการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  สามารถสร้างภาพได้ทุกระนาบหรือทุกแนวโดยผู้ป่วยไม่ต้องเปลี่ยนท่า สามารถสร้างภาพสามมิติทำให้มองเห็นภาพของหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน  ทำให้แพทย์ได้รู้ถึงรายละเอียดของหัวใจ ได้แก่  ลิ้นหัวใจทุกลิ้น เยื่อหุ้มหัวใจ  ผนังกั้นห้อง  กล้ามเนื้อหัวใจ  เพื่อรู้การบีบตัวว่าปกติหรือไม่  สามารถมองเห็นกล้ามเนื้อหัวใจในส่วนที่เป็นแผลเป็น (scar) หลังจากเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย  ซึ่งจะช่วยแพทย์เลือกแนวทางการรักษาได้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังสามารถเห็นหลอดเลือดอื่นด้วย เช่น หลอดเลือดที่ไปปอด  หลอดเลือดที่คอ  หลอดเลือดแดงใหญ่  หลอดเลือดไต เป็นต้น  โดยไม่จำเป็นต้องฉีดสี  จึงช่วยลดโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนจากการฉีดสีลง  มีประโยชน์มากสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยโรค เพื่อนำมา  ใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษาและมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากไม่มีอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการใช้เอกซเรย์
   
  LASTEST   NEWS
  COMMENTS

  โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกา ที่วางไว้ กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง