มทร.ธัญบุรี รับพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ-สนับสนุน 101 อัตรา

มทร.ธัญบุรี รับพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ-สนับสนุน 101  อัตรา
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วุฒิปริญญาโท,ปริญญาเอก จำนวน 54 อัตรา ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 อัตรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 18 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 47 อัตรา วุฒิปริญญาโท ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 7 อัตรา นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) จำนวน 7 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560” หรือ http://rmutt.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร.0-2549-4918 (วันและเวลาราชการ)
 
 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line