ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างเครือข่ายวิศวกร

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างเครือข่ายวิศวกร

 มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ หวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและพัฒนานักวิศวกรรม จัดขึ้นในวันที่ 11-13 กรกฎาคม นี้!! ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                                                                                                                                                                                  
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการการประชุมระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ครั้งที่10 หรือ STISWB (The 10th International Conference on Science,Techonlogy and Innovation for Sustainable Well – Being 2018) เพื่อเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ
 
 
 
และส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนานักวิศวกรรม รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมระหว่างนักวิจัย และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้เป็นการรวบรวมนักวิจัยและวิศวกรที่ทำงานในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดอนจัน พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น นครหลวงเวียงจันทน์ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยรวม 10 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น สำหรับหัวข้อในการจัดงานครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ด้าน 1.ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2.ด้านการศึกษา 3.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เช่นRMUTP CTCI ; 01 , วารสารวิชาการRMUTSBJ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ผู้สนใจติดต่อที่ 0-2665-3777 ต่อ 4100 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร หรือ http://www.stiswb2018.org
 


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_ssu1bbcbcsqtq242hbjtusja20, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0