สำนักงานพาณิชย์จ.ชลบุรีจัดยิ่งใหญ่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 15-19 พค.

สำนักงานพาณิชย์จ.ชลบุรีจัดยิ่งใหญ่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 15-19 พค.

พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดยิ่งใหญ่งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตรกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง  รวบรวมผู้ประกอบการแสดงสินค้ากว่า 60 บูท เพื่อต่อยอดให้กับสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างโอกาสทางการค้าของชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/สินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน


นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง  ภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “ตามโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก 1 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง  มีเป้าหมายในการต่อยอดให้กับสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างโอกาสทางการค้าของชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในวันนี้

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้กำหนดทิศทางมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ในเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปสู่เป้าหมายการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว เป็นฐานของการกระจายรายได้และการสร้างงาน เป็นการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการระเบียง เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC

กลุ่มภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)  เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีความต้องการในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” จึงเป็นการสนับสนุน การพัฒนาตลาดสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออก 1  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/สินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน”

นายปริญญา กำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานว่า “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและบริหารจัดการเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัด ละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการนำผู้ประกอบการไปศึกษาดูงาน และเจรจาการค้าทางธุรกิจกับผู้ซื้อ ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้มีการขยายเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ ตลาด 100 เสา จังหวัดระยอง ตลาดน้ำ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนโจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัดละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย

กิจกรรมที่ 3  งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” โดยได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นด้วยกัน 3 ครั้ง ครั้งแรกมีขึ้นในวันนี้ ระหว่าง 26 – 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยองแห่งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออก 1 และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP กลุ่มสินค้าตลาดต้องชม กลุ่ม Biz Club และกลุ่มสินค้าของดีของเด่นจากจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัดละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 60 รายโดยมีสินค้าหลากหลาย ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าสมุนไพรแปรรูปต่างๆ ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์การแสดงจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เช่น อเล็กซ์ เรนเดล ศิลปินนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ก่อตั้งองค์กร Eco Thailand ดารานักร้อง เดอะว๊อยซ์ 2018 รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมนาทีทอง การแจกจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ซื้อสินค้าภายในงาน วันละ 1 คัน ทุกวัน

นอกจากนี้งานแสดงสินค้าที่เหลืออีก 2 ครั้งได้วางแผนไว้ว่าจะกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดชลบุรี และระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายในงานอีกด้วย”

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_fh2anhndkioe3v2amcnikhraf5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0