ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวะฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิศวกรรุ่นใหม่

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวะฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิศวกรรุ่นใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 (The 4th RMUTP Conference on Engineering Technology) ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมและเทคโนโลยีในโลกที่พลิกผันและก้าวกระโดด (Engineering And Technology In The Disruptive World)” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  กล่าวว่า วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการผลิตบทความวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งบทความ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมเล่มผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ด้าน ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ วิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ วิทยาศาสตร์และโทคโนโลยี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญมีการบรรยายพิเศษจากวิยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับชาติ จำนวน 4 คน ได้แก่ รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร  นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ  ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ และนายฐิติพันธ์ ธัชสิริปุณณวิช ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทรศัพท์ 02 836 3000 ต่อ 4112 -3 หรือ www.eng.rmutp.ac.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_99oenmrggdbkhbnprrrr593ps2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0