กลุ่มทรู มอบสมาร์ทโฟนเยาวชนผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองผ่านศิลปะการพูด

กลุ่มทรู มอบสมาร์ทโฟนเยาวชนผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองผ่านศิลปะการพูด

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา (ที่ 2 จากขวา) รับมอบสมาร์ทโฟนจำนวน 30 เครื่องจาก กลุ่มทรู โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อให้เป็นรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านศิลปะการพูดและยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line