ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดเบญจมพบิตรฯ

ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดเบญจมพบิตรฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562  เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ วัดเบญจมพบิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line