คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป MOU ร่วมสร้างนักบัญชีดิจทัลคุณภาพ

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป  MOU ร่วมสร้างนักบัญชีดิจทัลคุณภาพ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) MOU ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาบุคลการ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ


คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ  บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กับ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน , นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไปการเงินและบัญชี บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสsนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพบัญชี  ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกัน และส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันด้วย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line