ราชมงคลพระนคร จัดติวเข้มตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติฟรี

ราชมงคลพระนคร จัดติวเข้มตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติฟรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า แต่ละปีประเทศไทยมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก โดยเฉพาะขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดน้ำ ขวดเครื่องดื่ม จากปัญหาดังกล่าวสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงจัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) เพื่อเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (RVM) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย


รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวจัดอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 สิงหาคมนี้ โดยภายในงานมีการบรรยายถึงแนวคิดการออกแบบการสร้างเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ RVM การเขียนโปรแกรม และการฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี บุคคลทั่วไปที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่คุณสหรัฐ พรมแพร 09 4295 5914 หรือ www.rmutp.ac.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line