วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับ ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผนึกพลังพัฒนาเยาวชนไทย

วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับ ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผนึกพลังพัฒนาเยาวชนไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดย ดร. บรรจง ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการ เพื่อผนึกความร่วมมือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเชื่อมต่อการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษาก้าวไปด้วยกัน สร้างศักยภาพเยาวชนและการผลิตบัณฑิตตอบรับอนาคตและประเทศไทย 4.0 ตลอดจนร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM Education) ณ อาคาร 150 ปี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


ภายในงานยังมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย ทำให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล Active Learning  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครเรียนในระบบ TCAS ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือ กรุงเทพคริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 167 ปี ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้รับการสถาปนาขึ้นจากคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทยและเป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า 6,000 คน โดยมีวิสัยทัศน์การเป็น โรงเรียนแห่งอนาคต (School for the Future) สร้างคนคุณภาพ มีพันธกิจสร้างสรรค์ 1. ผู้เรียนมีประสิทธิผล 2. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  3. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. ครูมีประสิทธิภาพ

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line