ม.ศรีปทุมถวายสักการะ “สมเด็จพระมหาธีราจารย์”

ม.ศรีปทุมถวายสักการะ “สมเด็จพระมหาธีราจารย์”

ผศ.พล.อ.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี และดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมํกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระ ราชดําริว่า พระสงฆ์ซึ่งดํารงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่  บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศพระสงฆ์ขึ้นไว้ เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา “พระพรหมวชิรญาณ” ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ดิลกธรรมวิเทศโกศล วิมลปาพจนกวีวราลังการ ไพศาลอรรถ ธรรมานุสิฐ พิพิธกิจจานุกิจสาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี” สถิต ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร สร้างความปลาบปลื้มให้แก่คณะศิษย์ ผู้เลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_cuos8gkg630q8gnf9rc44m6912, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0