มทร.พระนคร จัดประชาพิจารณ์ เตรียมพร้อมออกนอกระบบ

มทร.พระนคร จัดประชาพิจารณ์ เตรียมพร้อมออกนอกระบบ

ดร.พัทรียา เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีแผนการออกนอกระบบหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ ทั้งรูปแบบออนไลน์และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ศูนย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ. และเสนอร่างต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสนอร่างต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ฯลฯ  ตามลำดับขั้นตอนต่อไป เชื่อว่าใช้ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง – 2 ปี


“สภามหาวิทยาลัยฯ ยังได้ฝากถึงแนวทางการออกนอกระบบผ่านนโยบายมุ่งเน้นด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย สู่การนำไปปฏิบัติให้สัมพันธ์กับบริบทการบริหารการพัฒนาของประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการบริหารเชิงรุก การสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล” ดร.พัทรียา กล่าวทิ้งท้าย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line