มทร.พระนคร MOU สถาบันสิ่งทอ และ 5 สถาบันการศึกษา ผนึกกำลังภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น

มทร.พระนคร MOU สถาบันสิ่งทอ และ 5 สถาบันการศึกษา ผนึกกำลังภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น (Center of Textile & Fashion Excellence : CTE)  ระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 5 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ศูนย์นวัตกรรมแฟชั่น ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพ และคณะคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  โดยมีนายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง : Driving the Textile Industry in the Changing Environment ณ อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ ชั้น 5 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ในการเผชิญความท้าทายรองรับการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัล รวมถึงเสริมความได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ทุกภาคส่วน ทั้งระดับปัจเจกอุตสาหกรรมและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรในอุตสาหกรรมให้เกิดองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าทางธุรกิจด้านสิ่งทอและแฟชั่น ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น หรือ CTE  โดยมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย การจัดการองค์ความรู้ การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมยกระดับการนำงานวิจัยทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่สากล รวมถึงการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สากล

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_hsvt3edirq8pqi8qe06e6jjma0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0