วิศวะมหิดล MOU ผนึกความร่วมมือกับ ครีเอตุส พัฒนาการศึกษาและสตาร์ทอัพ อะคาเดมี

วิศวะมหิดล MOU ผนึกความร่วมมือกับ ครีเอตุส พัฒนาการศึกษาและสตาร์ทอัพ อะคาเดมี

อนาคตประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสตาร์ทอัพเปลี่ยนโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน กับบริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด โดย นายไตรนุภาพ จิระไตรธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้นำธุรกิจโซลูชั่นและนวัตกรรม เพื่อมุ่งสร้างวิศวกรเปลี่ยนโลกและบ่มเพาะเทคสตาร์ทอัพ ตอบรับโลกอนาคต ณ อินโนจีเนียร์ สตูดิโอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 


ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เศรษฐกิจใหม่มีความต้องการบุคคลากรที่ก้าวหน้าด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีไอเดียสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สามารถต่อยอดร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการพัฒนาการศึกษา Active Learning อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะห้องปฏิบัติการ มี Maker Space ต่างๆ เพื่อเจนเนอเรชั่นใหม่ทุกคน ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด ในฐานะองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นครบวงจร (End-to-End Solutions) และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมระดับโลก จะนำองค์ความรู้ผสานประสบการณ์ที่สั่งสม ตลอดจนระบบนิเวศทางธุรกิจมาสร้างประโยชน์ให้กับการอุดมศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup Incubation) ร่วมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่บัณฑิต (Curriculum Partnership) โดยบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยจะจัดทีมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายคลาสในชั้นเรียนด้วย, การร่วมผลิตผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (Joint Publication) ทั้งในรูปแบบของงานวิจัย บทความทางวิชาการม กรณีศึกษา หรืองานให้คำปรึกษา เป็นต้น รวมทั้งการร่วมสร้างเสริมประสบการณ์จริงทางธุรกิจให้กับนักศึกษา (Experiential Learning) อาทิ การฝึกงาน และการนำนักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงานในโลกธุรกิจจริง

นายไตรนุภาพ จิระไตรธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด ก่อตั้งมากว่า 39 ปี เป็นองค์กรผู้นำธุรกิจโซลูชั่นและนวัตกรรมของประเทศไทย สำหรับธนาคาร สถาบันการเงิน อุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัย ค้าปลีก โรงแรมและสำนักงาน โรงพยาบาลและผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำด้วย เราเห็นความสำคัญของพลังความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ แนวทางความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรามุ่งที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่ในการศึกษาและพัฒนาความรู้ สั่งสมความรู้ความสามารถไปพัฒนาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพในอนาคต ซึ่งเรามีพื้นที่ Eco System หรือระบบนิเวศที่เป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่สามารถคิด และแสดงออกได้ โดยนักศึกษาไม่ต้องเสี่ยงหรือต้องลงทุนเอง ในการดำเนินงานของโครงการบ่มเพาะ Startup Academy เริ่มแรกจะให้คำแนะนำนักศึกษาในการจัดตั้งทีมเทคสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย หัวหน้าทีม, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น และนำทีมนักศึกษาที่สมัครมาเข้าร่วมกิจกรรม Onboarding Program ที่ครีเอตุสฯ ซึ่งจะประกอบด้วย การเรียนรู้ รูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ รวมถึงกระบวนการบ่มเพาะไอเดีย  จะมีแผนกต่างๆ มาช่วยให้คำแนะนำนักศึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ และแปลงแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติจริง

ด้านแนวโน้มโซลูชั่นและนวัตกรรมในปี 2020 พบว่า ภาคธุรกิจอยู่ระหว่าง Disrupt ตัวเอง เพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมและกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรง สภาพการณ์ดังกล่าว ทำให้ภาคธุรกิจมีความต้องการบุคคลากรและโซลูชั่น-นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation ขององค์กร รวมถึงโซลูชั่นและนวัตกรรมหลังยุคดิจิทัล (Post-Digital Era) ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานเทคโนโลยีหลักอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ โซลูชั่นและนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี Social Media, โซลูชั่นและนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี Mobile, โซลูชั่นและนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี Analytic และโซลูชั่นและนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี Cloud เป็นต้น

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line