Around Town

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1 Mins read

                 จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

                 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ซึ่งจะนำไปกระจายต่อให้กับโรงพยาบาลหลักในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลธัญญบุรี และโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวน 1,050 ฟอง ข้าวสาร จำนวน 1,500 กิโลกรัม ผักรวมมิตรและแครอทแช่แข็ง จำนวน 20 กิโลกรัม น้ำพริกเผาตาแดง จำนวน 144  กระปุก น้ำพริกเผากุ้ง  จำนวน 216 กระปุก น้ำพริกเผาหมู  จำนวน 216 กระปุก น้ำพริกนรกแมงดา จำนวน 216 กระปุก น้ำพริกนรกหมู จำนวน 216 กระปุก น้ำพริกปลาย่าง จำนวน 144  กระปุก เครื่องดื่ม วิตามิน C 200 วอเตอร์ จำนวน 1,200 ขวด นำดื่ม จำนวน 240 ขวด และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 ลิตร  โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับมอบ