Around Town

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมืออียูหนุนสมาร์ทฟาร์ม

1 Mins read

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์   พร้อม 8 ภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อดำเนินโครงการ “Sustainable developmeNt Smart Agriculture Capacity : [SuNSpaCe]” ในความดูแลของ สหภาพยุโรป หรือ EU  (European Union) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวาสุด) กล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  (ที่ 3 จากขวา) กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  และได้รับเกียรติจากนายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแสดงความยินดี  และมีผู้บริหาร 8 องค์กร  กลุ่มเกษตรกร และ สื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 100 คน ณ หมวดพืชผัก อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการ SUNSpaCe  ได้รับโอกาสจาก สหภาพยุโรป หรือ EUให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมกับหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อ นำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถจัดการและดำเนินการทำการเกษตรได้แบบทันท่วงที เปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเก่า คือพออยู่พอกิน เป็นเกษตรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซึ่งนอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ แล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม เป็นไปตามนโยบายด้านประชาคม  หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People)ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research transformation)  ทำวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทำวิจัยให้ไกลกว่าการตีพิมพ์ สู่การนำไปใช้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรม การผลักดันงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมเชิงพานิชย์

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า โครงการ “Sustainable developmeNt Smart Agriculture Capacity : [SuNSpaCe]” ได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนจาก Erasmus+ (Erasmus – EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) ซึ่งเป็นโครงการของสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนการศึกษา เพื่อฝึกอบรมเยาวชนและในยุโรป โดยมีงบประมาณ 14,700 ล้านยูโร จะเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปกว่า 4 ล้านคนได้ศึกษาฝึกอบรมและได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ  ปัจจุบัน Erasmus+ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้นักเรียนเท่านั้น ยังเปิดโอกาสสำหรับบุคคลและองค์กรที่หลากหลาย รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับโอกาสนั้นด้วย โดยการทุ่มเทเขียนโครงการกว่า 2 ปี ของคณะบริหาร ฯ  จนกระทั่งสำเร็จในที่สุดในวันนี้ 

“โครงการ SUNSpaCe คือ การจัดทำกรอบการทำงานที่เปิดใช้งานเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าใจการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้อยู่เสมอ และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการฝึกอบรม  ทั้งนี้ในความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน  นำเทคโนโลยี IoT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร (smart farming) ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทั่วไป อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาทางด้านการเกษตรทันสมัย (smart faring) ให้แก่ผู้สนใจ”  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าว