Around Town

SPU เลี้ยงอำลาคารวะกษิณานุสรณ์ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี

1 Mins read

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร SPU จัดงานเลี้ยงอำลา “คารวะกษิณานุสรณ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติการทำงานและแสดงความขอบคุณ พร้อมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก ให้แก่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี ในโอกาสเกษียณอายุงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้