Around Town

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI): แสดงความยินดี

1 Mins read

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ธนไพศาล ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบัน เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ