Around Town

“ศรีปทุม” รุกปั้นขุนพลไซเบอร์ซีเคียวริตี้สู้ภัยไซเบอร์ เปิดสอน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงชั้นสูง

1 Mins read

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ และ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เป็นสาเหตุและปัจจัยหลักในการส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต หรือความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่กำลังขับเคลื่อนสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับในประเทศไทย การผลิตบุคลากรจากภาคการศึกษาที่มีทักษะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับเกมเมอร์ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศ และมุ่งผลิตบุคลากรในการผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านเกมเมอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประเทศไทย ในการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับเกมเมอร์ สู่การพัฒนาเกมเมอร์เป็น White Hackersสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอน 2 คอร์ส คือFundamental (ขั้นพื้นฐาน) เปิดรับทั้งหมด 2 รุ่น รับผู้เรียนรุ่นละ 500 คนเรียน Online 1 วัน Offline 1 วันวันเริ่มการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 ในวันที่16-17 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มการเรียนการสอนรุ่นที่ 2 ในวันที่ 16 และ 18 พฤศจิกายน 2563 และ White Hacker (ขั้นสูง) เปิดรับทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวนทั้งหมด 100 คน เรียน Online 1 วัน Offline 1 วัน เริ่มการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 ในวันที่ 12-13 มกราคม 2564และ เริ่มการเรียนการสอนรุ่นที่ 2 ในวันที่ 12และ 14 มกราคม 2564

พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2563 – 7 พฤศจิกายน 2563 สำหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเกมเมอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ https://earena.com/tournament/187/overview