Around Town

นศ.SPU มุ่งมั่นสร้างสรรค์ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา หวังผลสุดท้ายด้วยการเป็นบัณฑิตที่ดีของชาติ

1 Mins read

ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำของสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้นำนักศึกษาจาก 10 คณะ 4 วิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา SRIPATUM USR  ฟื้นฟูสนามกีฬาและห้องสมุด “เปลี่ยนวิกฤตเป็นน้ำใจ…สู่ชีวิตวิถีใหม่ให้ชุมชนเคหะบางบัว” ด้วยการลงพื้นที่ชุมชน ปฎิบัติการทำความสะอาด ทาสีสนามกีฬา ทาสีรั้วรอบลานกีฬา ปรับภูมิทัศน์รอบลานกีฬาและห้องสมุดเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ แก่นักเรียน น้องๆเยาวชนและประชาชนในชุมชนต่อไป โดยมี คุณชาญ เจริญศรี ประธานชุมชนเคหะบางบัว คอยให้การต้อนรับและดูแลนักศึกษาในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะบางบัว กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

351404

อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สำหรับในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม การทำกิจกรรมรวมพลังผู้นำนักศึกษาจิตอาสา นับเป็นกิจกรรมที่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่น่ายกย่อง เพราะนอกจากตัวนักศึกษาจะได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังจะเป็นเวทีที่ช่วยสร้างและกลั่นกรองบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกและเป็นแบบอย่างต่อสังคม พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายภายใต้อุดมการณ์หนึ่งเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

351408

นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน  โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการเสียสละและการแบ่งปันอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมในวันข้างหน้า ดังคำกล่าวที่ว่า “วิชาการทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น” และกิจกรรมจิตอาสาดีๆ ของสโมสรนักศึกษา ที่มุ่งมั่น “ปันน้ำใจ” แก่ชุมชนต่างๆ และฝึกให้นักศึกษาของเรารู้จักคำว่า “เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและประสบการณ์ที่ติดตัวของเราไปตลอดจนสำเร็จการศึกษา จะได้เป็นบัณฑิตที่ดีของประเทศชาติในอนาคตต่อไป