Around Town

SPU จัดสัมมนาใหญ่! เตรียมความพร้อมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 3 วิทยาเขตสู่ยุค NEW NORMAL

1 Mins read

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนา “คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563“ ทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น) เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนสู่ยุค New Normal การศึกษาวิถีปกติใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เขาใหญ่ ฟ้าใส จังหวัดนครราชสีมา

https://www.spu.ac.th/department/student-affairs/act/3485/