Around Town

แห่ยื่นขอทุนจาก กองทุนสื่อ กว่า 1,000 โครงการ วงเงิน 5,200 ล้านบาท

1 Mins read

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งดำเนินการพิจารณา คาดว่าจะประกาศผลได้ภายในกุมภาพันธ์ 2567

S 23085146

​ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยภาพรวมการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2567 ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่า สรุปข้อมูลการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566

มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ทั้งสิ้น 1,137 โครงการ แบ่งเป็น ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) จำนวน 566 โครงการ ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 537 โครงการ และทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จำนวน 34 โครงการ วงเงินงบประมาณที่มีการขอทุนรวมกว่า 5,200 ล้านบาท

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ

กองทุนฯ จะดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่ คณะทำงานกลั่นกรองเบื้องต้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ และคณะอนุกรรมการบริหาร จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงมกราคม 2567

กำหนดการแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หลังจากนั้นจะประกาศผลทันทีที่ได้รับงบประมาณจาก กสทช.

โดยคาดว่าจะประกาศผลได้ภายในกุมภาพันธ์ 2567 ผู้ยื่นขอรับทุนสามารถติดตามการประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ ได้ทาง www.thaimediafund.or.th

“เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่มีผู้สนใจยื่นโครงการเข้ามาเพื่อขอรับทุนเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทุนฯในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้รับทราบ

เกี่ยวกับการให้ทุนของกองทุนฯเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งก็จะทำให้เกิดสื่อและผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นไปด้วย”

ดร.ธนกร กล่าวว่าจากการที่มีข้อเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะเกิดการตื่นตัวอย่างกว้างขวาง ตัวเลขห้าพันกว่าล้านบาท สะท้อนชัดเจนว่าผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้ความสำคัญและพร้อมที่จะขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์อันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานจึงเตรียมที่จะเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาโครงการสำรองที่เกินจากวงเงิน 300 ล้านบาท หากมีโครงการที่ดีมีคุณภาพที่สมควรได้รับการสนับสนุน สำนักงานจะจัดทำเป็นบัญชี 2 เสนอกรรมการเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป