Around Town

สจด. ผนึกพันธมิตร 4 สถาบันอุดมศึกษา สร้างความร่วมมือทางวิชาการ

1 Mins read

          รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบัน และคณะสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

          รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากล่าวว่า การลงนามนี้เป็นการลงนามครั้งแรกของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน คือเขตดุสิต เพื่อสร้างความร่วมมือในเชิงภาคีเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและการสร้างวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ประกอบกับส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรให้ได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน เพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านทัศนคติ มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน

และเพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย และด้วยเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่เดียวกันจึงมีความพิเศษของพื้นที่ คือ มีชุมชน วัดและวัง ที่ทั้ง 5 สถาบันจะได้ดำเนินโครงการนำร่องในการส่งเสริมความรู้ การอนุรักษ์ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ทางสถาบันหวังว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการรวมกลุ่มของสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อประเทศไทยและประชาคมนานาชาติต่อไป