Around Town

องค์การสุรา จับมือ วว. ลงนาม MOU หวังต่อยอดพัฒนา เพิ่มผลผลิตผลแอลกอฮอล์ ให้เกิดประสิทธิภาพ

1 Mins read

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ลงนาม MOU ปรับปรุงเพิ่มการผลิตแอลกอฮอล์ สร้างจุดเปลี่ยนและความได้เปรียบด้านพลังงานให้ประเทศไทย

S 79585291 0

(28 พค.67)ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นสักขีพยาน

ระหว่าง นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

และ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมกิจกรรม

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของทั้งสององค์กรเพื่อให้โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตแอลกอฮอล อย่างมีคุณภาพ

ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพลังงานสะอาดและเพิ่มความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การสุรา ที่ต้องการสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำให้เชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างนวัตกรรมใหม่ เพิ่มผลิตภาพการผลิตแอลกอฮอล์ ทั้งใช้ทางการแพทย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก ลดต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์ จากกากน้ำตาล และหันไปใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล (Ethanol) เพื่อเพิ่มพลังงานสะอาด ฯลฯ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ ความยั่งยืนทางสังคม

ขณะที่นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ย้ำว่าองค์การสุรา มีความมุ่งมั่นวิจัยต่อยอดการผลิตแอลกอฮอล์ ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

S 79585297 0

ทั้งเรื่อง ผลิตก๊าซ NGV LPG และเอทานอล (Ethanol) เชื้อเพลิง การผลิตอาหาร เพื่อให้ประเทศไทยเกิด Soft Power การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวที่ทำให้อุตสาหกรรมไทยมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนระยะยาว และมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ด้านนายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กล่าวขอบคุณความร่วมมือในครั้งนี้ กว่า 60 ปี ที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานมาอย่างยาวนาน

การลงนาม MOU ครั้งนี้จะสร้างความเข้มแข็งและเป็นจุดเปลี่ยนในการนำเอทานอล (Ethanol) มาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงขับเคลื่อนประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศไทย