Around Town

ชาวตำบลพระยาบันลือรวมใจจัดจิตอาสาทั้งตำบลน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 Mins read

11 สิงหาคม 2563 / ชาวตำบลพระยาบันลือรวมใจจัดจิตอาสาทั้งตำบลน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รู้รัก สามัคคี มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมค่านิยมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล และพลังขับเคลื่อนความดีงามในชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
   
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ชาวตำบลพระยาบันลือทุกหมู่ ตั้งแต่หมู่ 1-7 ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความดีด้วยการทำความสะอาดที่สาธารณะ ถนนหนทางให้น่าอยู่น่ามอง รวมถึงกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกบ้านทุกแห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสทำดี มีส่วนร่วม ร่วมกันคิด และลงมือปฏิบัติทั้งกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นใหม่ และกิจกรรมที่สานต่อในระยะยาว ให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง ให้สอดรับกับโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เป็นแกนนำขับเคลื่อน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อบต.พระยาบันลือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การอำนวยการของนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอลาดบัวหลวง

“จุดเด่นของชาวตำบลพระยาบันลือ คือ ความสามัคคี เพราะตำบลนี้มีทั้งชุมชนชาวพุทธและชาวมุสลิม
ปัจจุบันประชาชนได้นำหลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตทำให้เกิดหลักการ “บ.ศ.ร.” คือ การมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บ้าน วัด,มัสยิด และส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีความใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และจากความมุ่งมั่นของการนำคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมส่งเสริมความดีมาเป็นเครื่องมือนำทางของชีวิต ทำให้ตำบลพระยาบันลือนี้กำลังพัฒนาไปสู่ตำบลคุณธรรมต้นแบบ พร้อมขยายผลไปสู่ตำบลข้างเคียงอีก 6 แห่ง ของอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเร็วนี้”
นายสมศักดิ์ กล่าว