Around Town

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและคณะบริหารธุรกิจ เปิดตัวหลักสูตร #ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจแฟชั่นและงานบันเทิงภาคประชาชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ