เพลง

Jes “เจษ” ส่งซิงเกิลล่าสุด “เธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟัง”(You’re still here) ตัวแทนความทรงจำ ที่แสนเรียบง่ายแต่ซึมลึก

1 Mins read

0002

หลังจากปล่อยซิงเกิลเพลงแรกเปิดตัวในฐานะศิลปินไปแล้วสําหรับ JES Jespipat (เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์)ล่าสุดขอปล่อยเพลงซิงเกิลล่าสุด “เธอยังอยู่ในเพลงทEีฉันฟัง” (You’re still here) มาให้ ทุกคนได้ ฟั งโดยได้แพท วง KLEAR ศิลปินในดวงใจของ เจษ มาแต่งเพลงนี Hให้ และร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีด้วยการผสมกลิKนอาย เติมความเป็น acoustic rock บาง ๆ กับความ indie folk และ sound electronic ผสานรวมกันภายใต้ความเรียบง่ายแต่ซึมลึกเพืKอสะท้อนตัวตนของ เจษ ทีKมีความเป็นผู้ชาย แม้ภายนอกดูเหมือนเข้มแข็ง แต่จริง ๆ มีความละเอียดอ่อนและซ่อนความอ่อนไหวเอาไว้โดยคอนเซ็ปต์ของเพลงนี H เป็นเหมือนการตั Hงคําถามว่า “จริงไหม…ที,เราทุกคนต่างก็ซ่อนใครบางคนไว้ในเพลงคนที,เราคิดว่าลืมได้แล้ว แต่พอได้ยินเสียงเพลงบางเพลงดังขึGนมา กลบั พาเอาความทรงจําและความรู้สึกบางอย่างกลบั มาและ
บางครัGงก็มาพร้อมกับใครบางคน”


JES Jespipat (เจษ เจษฎ์พิพัฒ) กล่าวว่า “สําหรับซิงเกิล เธอยังอยู่ในเพลงทีKฉันฟัง (You’re still here) เป็นเพลงทีK
ผมชืKนชอบมากเลยครับ ดีใจทีKพีKแพท วง KLEAR แต่งเพลงนี Hออกมาได้โดนใจมาก รู้ สึกชืKนชมพีKแพทมากครับ เพราะพีKเค้าเป็น
ศิลปินทีKมีความรักและศรัทธาในเสียงดนตรี ทุกเพลงของพีKแพท สามารถทําให้คนฟังรู้ สึก และเดินทางไปกับเพลงนั Hนได้เสมอ
สําหรับเพลง เธอยังอยู่ในเพลงทีKฉันฟัง (You’re still here) เป็นบทเพลงทีKถ่ายทอดเรืKองราวทีKอาจเกิดขึ Hนกับใครหลาย ๆ คน ทีK
ภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งแต่มักจะซ่อนความอ่อนไหวไว้ข้างใน โดยในพาร์ตของมิวสิกวิดีโอ มีพีKแก้ว ฉัตรแก้ว สุศิวะ ทีKเคย
กํากับละครอุ้มรักเกมลวง และเอ็มวีสลักจิต มาช่วยกํากับให้ โดยเป็นเรืKองราวดราม่าสะเทือนอารมณ์ของผู้ป่ วยจิตเวชทีK มีชีวิต
อยู่ได้เพราะเสียงเพลง ทีKทําให้เขาได้กลับไปเจอคนรักทีKจากไปอีกครั Hง บอกเลยว่าเพลงนี Hเป็นเพลงทีKผมภูมิใจมาก ๆ เพราะได้มี
โอกาสแสดงฝีมืออย่างเต็มทีKทั Hงในด้านการร้ องเพลงและการแสดง ฝากทุกคนเป็นกําลังใจ และฝากติดตามชมเอ็มวี เธอยังอยู่
ในเพลงทีKฉันฟัง ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ”


เพลงในแต่ละเพลง ต่างมีความหมาย ล้วนเป็นตัวแทนความทรงจํา เวลาฟังเพลง ทําให้รู้สึกนึกถึงคน สถานทีK งาน
และช่วงเวลาสําคัญในชีวิต ถึงแม้บางครั Hงเราอาจจะลืมมันไปแล้ว หรือคิดว่าเราไม่รู้สึกกับสิKงๆ นั Hนแล้ว แต่เพลงมีความพิเศษ ทีK
จะพาเราย้อนไปรู้สึกกับโมเม้นต์นั Hนได้เสมอ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม บางทีเพลง “เธอยังอยู่ในเพลงทEฉีันฟัง”
(You’re still here) อาจจะพาให้ย้อนไปคิดถึงใครบางคนได้เช่นกัน

ติดตามฟังเพลง “เธอยังอยู่ในเพลงทEฉีันฟัง” (You’re still here) ได้ใน Streaming ทุกช่องทาง
พร้อมชมมิวสิกวิดีโอได้ ในวันทีKwx พฤศจิกายนนี Hเวลา 19.000 น. ได้ทีK YouTube Channel :

https://www.youtube.com/@jessfirsttime793

#JesJPP #JesJespipat #เธอยังอยู่ในเพลงทีKฉันฟัง# You’re still here