Around Town

เมเจอร์ จับมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยฮาวทู (How To) รู้เท่าทันสื่อรับมือข่าวลวง (Fake News) ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” และนิทรรศการ “รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”