Around Town

TCEB เสริมทัพสถานที่จัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐาน TMVS ด้วยกลยุทธ์ 2HY เตรียมพร้อมเพิ่ม ศักยภาพ มุ่งสู่การเป็นหนึ่งใน ASIAN MICE Destination

1 Mins read

ปี 2564 ทีเส็บ มุ่งยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) หรือ “TMVS” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ แนวคิด MICE VACCINATION with 2HY ตอบโจทย์ไมซ์ ยุคนิวนอร์มอล ด้วยกลยุทธ์เสริมองค์ความรู้ด้านสุขอนามัย ผนวกเทคโนโลยีไมซ์ แก่ สถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ มีนโยบายที่ตอบสนองต่อ โจทย์ใหม่ของงานไมซ์ในวิถีปกติใหม่ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลก และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดไมซ์ดังกล่าว ทีเส็บจึง วางแผนในการยกระดับและส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ไทยผ่านกิจ กรรม การให้องค์ความรู้ด้าน “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) หรือ TMVS” ด้วยการเสริมความรู้ด้านเทรนด์การจัดงานยุคใหม่ ผสานกับความรู้แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย และ เทคโนโลยีการจัดงาน หวังผลให้ผู้ประกอบการได้ยกระดับศักยภาพไมซ์ไทย เตรียมรับการกลับมาของตลาดโลกหลังวิกฤติการระบาดคลี่คลายลง

มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) หรือ TMVS เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองมาตรฐานของสถานที่จัด งานประเทศไทย โดย ทีเส็บ เป็นผู้ริเริ่มความคิด และพัฒนาแผนการดำเนินงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศแรกในอาเซียน ทั้งนี้ตรา สัญลักษณ์ดังกล่าวใช้ยืนยันว่าสถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุม อาคารแสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ต สถานที่ราชการและเอกชน มีความเหมาะสมตาม มาตรฐานการจัดงานในระดับสากล เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ในไทยให้กับกลุ่ม นักธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้สถานที่จัดงาน เป็นการกล่าวได้ว่า มองหาสถานที่จัดงาน มองหามาตรฐาน TMVS

Logo TMVS Certified By TCEB 1

ในปี 2564 ทีเส็บ นำกลยุทธ์ 2HY (Hygiene & Hybrid) ได้แก่ องค์ความรู้ด้านสุขอนามัย (HYGIENE) และการจัดงานเสมือนจริง (HYBRID) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวคิดเชิงประยุกต์ต่อการบริหารจัดการ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ ให้สามารถขับเคลื่อนเครือข่ายผู้จัดงานและ สถานประกอบการทั่วประเทศ โดยจะเป็นการส่งมอบองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ ต่อยอดให้ธุรกิจในกลุ่มไมซ์ ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ใน ช่วงวิกฤตนี้ อีกทั้งเป็นการยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ ให้การจัดงานประชุมและนิทรรศการมีคุณภาพและปลอดภัย

กิจกรรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกำหนดการจัดงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ ภายใต้ หัวข้อ MOVE 2(FESTIVE)HY การสร้างสรรค์งานเฟสติวัลในยุคปัจจุบันด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 รูปแบบการจัด งานแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ MOVE 2(TREND)HY เมื่อเทรนด์ของโลกก้าวเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ การใช้กลยุทธ์ 2HY เข้ามาเชื่อมจึงมีส่วน สำคัญในการจัดงานที่จะเชื่อมต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รูปแบบการจัดงานแบบไฮบริด ภายใต้ หัวข้อ MOVE 2(INNOVATIVE)HY การสร้างแนวทางใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วย “นวัตกรรม” สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วยความ เสมือนจริง และครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบการจัดงานแบบไฮบริด ภายใต้หัวข้อ MOVE 2(MORROW)HY เป็นการเพิ่มศักยภาพและแนวคิดในการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ที่นักจัดงาน ลูกค้า รวมถึงผู้ประกอบการสถานที่ควรต้องรู้ไว้สำหรับวางแผนแนวทางพัฒนาการ จัดงานในอนาคต

จากการทำงานเชิงบูรณาการดังกล่าวที่จะทำให้หน่วยงาน และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมและนิทรรศการสามารถ ดำเนินต่อไปภาย ใต้วิกฤติโควิด-19 ทางทีเส็บหวังผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ไมซ์ทุกภาคส่วน จะได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้และสามารถต่อยอดธุรกิจ เพื่อ ร่วมกันสร้างให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการจัดงานไมซ์ในเอเชีย ต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ www.facebook.com/micecapabilities

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ อีเมล์ [email protected]