Around Town

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

1 Mins read

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบแก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านหนองพัว โรงเรียน ตชด.หม่องกั๊วะ โรงเรียน ตชด.เลตองครุ  โรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทร์ทะ  และโรงเรียน ตชด.ทีวะเบยทะ จังหวัดตาก โดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวน 1,500 ฟอง ข้าวสาร จำนวน 2,650 กิโลกรัม และเครื่องดื่มวิตามิน จำนวน 100 ลัง โดยมีพ.ต.ท.สวัสดิ์ คำภิรานนท์ รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ 7 บก.อก.บช.ตชด. เป็นผู้รับมอบ