Around Town

สวทช.-มหิดล ผนึกกำลังติวเข้ม บัณฑิต ‘หัวกะทิ’ ด้านวิทย์ฯ เสริมแกร่งระบบวิจัย พัฒนาเศรษฐกิจไทย

1 Mins read

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมลงนามความมือ เพื่อพัฒนางานวิจัยในยุทธศาสตร์เป้าหมายและร่วมพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพและเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

Pic 3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย มียุทธศาสตร์สำคัญหลายประการที่จะช่วยขับเคลื่อนและร่วมพัฒนาประเทศ โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้ ทั้งสองสถาบันได้เห็นชอบสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงระดับดุษฎีบัณฑิตแบบมุ่งเน้นการทำวิจัยเข้มข้นเป็นหลักร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามบันทึกข้อตกลงไปจนถึงปี 2568 โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 10 ทุน รวมจำนวน 30 ทุน ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของ สวทช. และมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญสูงในสาขาและงานวิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลัก มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย สนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย และเครื่องมือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่ายและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งร่วมกันถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธาณชน

Pic 2 ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนางานวิจัย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศในการสร้างและพัฒนาคนไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเชื่อมโยงกำลังคนที่พัฒนาไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่จะเป็นฐานสำหรับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า และตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ผลิตบุคลากรวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างผลงานและคุณูปการให้แก่สังคมและประเทศ และเป็นแหล่งรวมบุคลากรสำคัญที่มีส่วนร่วมผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเจริญก้าวหน้า    ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย รวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สวทช. และผลักดันงานด้านพัฒนากำลังคนของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากความร่วมมือนี้จะช่วยขยายผลงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม รวมถึงต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ และพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงร่วมพัฒนากำลังคนของประเทศชาติในรุ่นต่อๆ ไป

DSC 3979