Around Town

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.)เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

1 Mins read

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี และระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมทุนการศึกษาอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295,3296